فریاد میزند : ⇜مَشْتے ⇝ ☜منو از چی میترسونی...∅ ☜هستے؟؟؟✓ ☜من تو شهری زندگی میکنم که ...↺↻ اولش بیمارستانه آخرش بهشت زهرا
14006.75

مشخصات

موارد دیگر
kamand
410 پست
48 دنبال کننده
41 دنبال شده
فوق حرفه ای
زن
1381/08/01
اسلام
ايران - لرستان
1394/11/06
1395/03/15
525 بازدید

آخرین آنلاین ها

دعوت شدگان توسط این کاربر
تا کنون 0 کاربر توسط
kamand
به شبکه فیس پلاک دعوت شده اند.
راه های دعوت :
ارسال دعوتنامه پیشنهاد با لینک شخصی

تبلیغات

kamand
kamand
شبتون شیک
1 دیدگاه · لینک
kamand
kamand
* خیلیـــــــا دارن « عــــــــقـــــــــده » از مــــــــا * خیلیــــــــام حــــرف « بیخـــــــود » مـیزنـــــن پشت ســـر مـــــا... ولـــــــی عیبــــــــ نـــــداره... اینـــــــــا رسمـــــا دایــــــورتن… درستــــــــــــــه ما خوبـــــــــــ ✘نیستیـــــــــــم✘ ولـــــی مثــــــل بعضیـــــــا لجــــــن تو جـــــوب نیستیــــــــــم !!!
1 دیدگاه · لینک
kamand
kamand
1020315
تیکه_های_خاص_5.jpg
1 دیدگاه · لینک
kamand
kamand
بــــــــ✿ بـــــعـــضــیا باس گـــــفـت مـــــیــبــرمــت بالا فـــــــــاز مـــــیــگـیــــری مـــــیــارمــــت پـــــایــــیـــن گــــــــــاز مــــیــگیـــری فـــــــــازت چـــیــ
kamand
kamand
به بعضــــْْْْــــْْـْْْْْْیام ْْْْْْباسْْْ ْْْْْْگفـــْْْت: شــــْْْْْْــــْْْْْْْْْْْــما خْْْْْْنجـــــــــــــْْْْْْْـر نزنْْْ نمیــــْْْْْْْــــــْْْْْْْـــخواد بْْْْْْشیْْْْْْ مْْْْْْرهــــــــْْْـــم لـــــْْْْْْــجن
kamand
kamand
✘ بــه بـعـضـیـا بـاید گـفـت : اصــلا مــا ✘ لاشـــی ✘ . . . تــــو . . . ✘ اسـتـعـاره ای از دنـیـا بـا خـوبـیـاشـی ✘ . . . هــه . . . ! آخــه ✘ نــاشــی ✘ . . . فـانـتـزیـه بـخـوای بـا ✘مــا ✘ بـاشـی . . . !
kamand
kamand
تویـی کهــ فکـــــ میکنی خیلی خ ـاصــی.. نبودنتــ همــ مثل بودכּت عادتــ میشهــ…. شـــــــــکـ نکـُכּ… +منـو می بینـــی؟؟ سیـــگــآرو ترک کــردم… تو کهـ ســَهـــــــــلی!
1 دیدگاه · لینک
kamand
kamand
گفتی دوست دارم………….. عطسه کردم……………….. خیلی خیلی ببببخشید……. ^^$$!!من ب زرر مفت الر×ی دارم^^$$!!
kamand
kamand
مُختــص خوבمه : تیپــم ، فکــرم ، مُقــבساتم مثل اونایے ڪـہ בیـבے نیست مشـפֿـصاتم(:
kamand
kamand
◄لــَـشــم، لـآشـــــ ـی نیستــم ◄بـــــــــَב בَهــَنــم، بــــــ ـی اَבَب نیستــم ◄وَحــشـ ــیــم، بـــــ ـی رَحــم نیستــم ◄تــَـکپــرــم، مــَـغـرور نیستــم ◄ خــوב خــوآهــم، پــُـــر تـَوقــُعـ نیستــم ◄رُکــــم، בُروغـــ ــگـو نیستــم ◄سـآکـِـتــم، لـآلــ نیستــم ◄کَـلّــــ ــِه خـــَرآیــم، بیشـُــعـور نیستــم....
kamand
kamand
شجاع ترین فرد کسی ست که اول عذرخواهی می کند.. قوی ترین فرد کسی ست که اول گذشت می کند.. خوشحال ترین فرد کسی ست که اول فراموش می کند..
photo_2016-06-03_17-13-53.jpg
1 دیدگاه · لینک
kamand
kamand
+ــــ+
photo_2016-06-03_17-07-44.jpg
IM@@Hiii
IM@@Hiii
بــہ ســـلامتـــے بازے هاے کامپیـــوتـــرے... کـہ بهمـــون یـــاد دادن : هـــرجـــا تـــو مســـیرت دشــــمن دیـــدے یعنــے دارے راه رو درســــت میــرے {-17-}{-17-}{-17-}
1
IM@@Hiii
IM@@Hiii
کی میـــــــــگه عــــــشـــــــــــق یعنــــــــی: ☜ ع= علاقـــــــــه ➣ ✦♥ ☜ ش= شدیـــــــــد ➣ ✦♥ ☜ ق= قلبـــــــــی؟ ➣ ✦♥ ☜ شاید عــــــشـــــــــــق یعنــــــــی: ☜ ع= عمیــــــــقتریــــــــن➣ ✦♥ ☜ ش= شکســـــــــــــت ➣ ✦♥ ☜ ق= قلبــــــــــــــی!!!!! ➣ ✦♥
2
kamand
kamand
بِـِِـــــِِِـــــــِِِه بَــََـــَََعضیامـ بایَََــــــــــــد گفت: ↯↯ ﺍَﺯ دَﺳﺖِ ﻫَﻤـِـــہ ﺧَﺴـــتِہ ﺷُـــﺪے ؟¿ ﺧـُـب ﺧــــﻮﺩِﺗﻮ ﺩَﺳﺖِ ﻫَﻤـــِـہ ﻧــَـﺪِﻩ عَزیزم シ مَگِــــہ مَـجبورے
kamand
kamand
بهِ بَعضیام باس گُفت: یِکی اَز شَرایِطِ نازکَردَن ، ناز بودَنه !!! تو غازَم نیستی نازِت واسهِ چیهِ ناموسَن؟؟؟؟
1 دیدگاه · لینک
kamand
kamand
یه |کاری|نَکُن که یه |کاری|کُنَم که هَر |کاری|کُنی نَتونی |کاریش|کنی
kamand
kamand
ذهن شما مانند کارخانه است. افکار شما مدیر تولید آن و نظرات دیگران مواد خام این کارخانه می باشد. ← پرمودا باترا →
kamand
kamand
بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده مخاطرات بزرگ است. ← دالای لاما →
kamand
kamand
من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، [ بلکه ] آمده ام تا کارهای بزرگ انجام بدهم. ← لودویگ وان بتهوون →
4 دیدگاه · لینک

آخرین بازدیدکنندگان

تبلیغات