7526.75

مشخصات

موارد دیگر
مشخصات این کاربر خصوصی است

آخرین آنلاین ها

دعوت شدگان توسط این کاربر
تا کنون 0 کاربر توسط
گل خانوم
به شبکه فیس پلاک دعوت شده اند.
راه های دعوت :
ارسال دعوتنامه پیشنهاد با لینک شخصی

تبلیغات

محمدمهدی
محمدمهدی
در بدترین ما آنقدرخوبی هست.... و در بهترین ما آنقدربدی هست که شایسته نیست قضاوت کنیم...
1 دیدگاه · لینک
1
گل خانوم
گل خانوم
{-60-}
Screenshot_2015-07-14-06-54-05-2.png
گل خانوم
گل خانوم
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺭﻭﺯﯼ 17000000 ﻟﯿﺘﺮ ﺍﺏ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ . ﻭﺭﻭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ ‏(ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ . ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺷﺮﻕ ﮐﺸﻮﺭ ‏) ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ 8ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﺭﻩ 30ﺳﺎﻝ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻭ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ، ﺗﺎ ۱۰ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ! ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ !!! ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎﻥ ! ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﺭﺵ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮﺳﺎﻝ ۸۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ۲۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۴ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۲ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ! ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ ! ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ . ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ۲۵ % ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ! ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ! ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻑ، ﺣﻤﺎﻡ، ﻟﺒ
1 دیدگاه · لینک
گل خانوم
گل خانوم
عزيزان يه متن ميزارم و خواهش ميكنم بخونين وبهش فكر كنينﭘﺴﺖ ﻭﯾﮋﻩ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺟﺪﯾﺴﺖ !!!!!! ﻟﻄﻔﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ share ﮐﻨﯿﺪ .... ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻬﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﺑﻮﺩ . ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯽ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﮐﺮﺩﻭﺍﻧﯽ ﭘﺪﺭ ﮐﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩ . ﺍﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺻﺮﯾﺢ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ ﻭ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺏ ﻧﯿﺴﺖ؟ !؟ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺮﻭﻡ ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ ﻭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺷﺘﻬﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺟﻬﺮﻡ ٥٧٠ ﻣﺘﺮ، ﺩﺭ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻥ ٤٥٠ ﻣﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ٣٠٠ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ !!!! ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﻣﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺪﯾﺪﺍﻟﺤﻦ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ . ﻣﺤﺴﻦ ﺭﻧﺎﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ 5 ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﺏ ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ . ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ .
afshin
afshin
مردی نزد زرتشت رفت و گفت: فلانی پشت سرت چیزی گفته است؛ زرتشت گفت: در این گفته ات سه خیانت بود؛ شخصی را نزد من خراب کردی، فکر مرا بیهوده مشغول کردی و خودت را نزد من خوار کردی.
2 دیدگاه · لینک
2
shi'a muslim
shi'a muslim
فیلمی که در ان حضرت علی اصغــــــــــــــــر 4 ســــــــــــــال سن دارد !!!!!!! و حـــــــــــــرمله وجود ندارد !!!!!!!!!!!! حتما بازنشر کنید
qdq9_img_20150711_165709.jpg
8 دیدگاه · لینک
2
shi'a muslim
shi'a muslim
{-35-}{-35-}{-41-}{-41-}{-41-}روز ما و روزه همه کسانی که ب ما خواهندپیوست مبارک{-35-}{-35-}{-41-}{-41-}مثــل یک #دُرّ ِ گرانی بین ِ دستـان صـدف / راست میگویند عرب ها #چـادُر ِ تـو « جا دُر » است . . .
1
فاطیما !!!!!
فاطیما !!!!!
مدیریت
۲۱ تیرماه روز حجاب و عفاف بر تمام بانوان محجبه سرزمین عزیزم ایران تبریک و تهنیت باد.

«زلف برباد نده *** تا ندهد بر بادت»

به احترام آن دختر عفیف، نجیب، صبور، ساکت، سجاده نشین و باوقاری که باحجاب خود حقوق اولیه ی شهروندی را مراعات میدارد ونیز بی نیازی و استغنای خود را از نگاه آلوده آلودگان اعلام می دارد و به احترامش که امروز غریب است وتلخی زهر تنهایی وغربت را ونیز خنده زهرآلود یاران سست عناصر رامتحمل می شود.
یک دقیقه تفکر!
پیشکش شکوه، ووقارش، مضمون این آیات ربانی :

امروز آنان به شما می خندند وفردا شما به ایشان مطففین 29-26
IMG-20150712-WA0024.jpg
درج دیدگاه · لینک توسط Mobile
6
زری
زری
سلام پسرم،بفرما؟ ازسرشماری مزاحم میشم،مادر تو این خونه چند نفرید؟ اگه میشه برو شناسنامه هاتون رو بیار بنویسمشون.. مادر آهسته و آرام لای در رو بیشتر باز کرد… سر و ته کوچه رو یه نگاهی انداخت..چشماش پر اشک شد و گفت: پسرم،قربونت بشم،میشه از مارو فردا بنویسی…؟؟!! مامور سرشماری پوزخندی زد و گفت :مادر چرا فردا؟! مگه فردا می خاید بیشتر بشید؟؟برو لطفأ شناسنامه هارو بیار وقت ندارم… آخه…!!پسرم ٣١ سال پیش رفته جبهه..هنوز برنگشته..!! شاید فردا برگرده!!! بشیم ٢ نفر!!!! میشه فردا بیای… تو رو خدا!!! مامور سرشماری سرش رو انداخت پایین و رفت… مغازه دار میگفت: الان ٢٩ سال هر وقت از خونه میره بیرون،کلید خونشرو میده به من و میگه…اگه پسرم امد کلید رو بده بهش بره تو…چایی هم سر سماور حاضره..آخه خستست باید استراحت کنه…
11401436_571327749676775_14.jpg
1 دیدگاه · لینک
4
عبدالحسین
عبدالحسین
ناظر ارشد
{-35-}
1.jpg
1
محمدمهدی
محمدمهدی
دلگیر نباش " دلگیر " نباش! دلت که " گیر " باشد؛ رها نمی شوی! یادت باشد : "خداوند"، بندگان خود را؛ با آنچه بدان " دل بسته " اند می آزماید.
1
محمدمهدی
محمدمهدی
قبری چنین در این دنیایم آرزوست. خوش بحالشون. بهترین مرگ که عظمتش رو ملایک هم نمیتونن بنویسن. حالا گمنام هم باشی. مثل مادرمون حضرت زهرا(سلام الله علیها)... اللهم ارزقنا توفیق شهادت فی سبیلک
6.jpg
2
محمدمهدی
محمدمهدی
جوابی دارین
1415716170_madareshahid.jpg
2
محمدمهدی
محمدمهدی
گاهي در شتاب زندگي گوشه اي باز ايست و بگو: خدايا ! مي دانم که هستي..
1
محمدمهدی
محمدمهدی
خداوند تنها کسیست که عاشقانی دارد که هیچکدام از بودن رقیبانشان ناراضی نیستند... خداوند آرامش جان است...
1
محمدمهدی
محمدمهدی
مهم نیست که دنیا چقدر تنگ است، اگه با خدا باشی می تونی دلی به وسعت دریا داشته باشی که تنگ بودنه دنیا را در اون غرق کنی
1
mb
mb
ناظر ارشد
پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) : آيا آگاه كنم شما را از گروهى كه نه از انبيا هستند و نه از شهدا، ولى انبيا و شهدا در روز قيامت به مقام و منزلت آنان غبطه مى خورند، و آنها بر منبرهايى از نور نشسته اند؟ سؤال شد اى رسول خدا! آنان كيانند؟ فرمودند آنان كسانى هستند كه بندگان خدا را نزد خدا و خدا را نزد بندگانش محبوب مى گردانند عرض كرديم ايجاد محبت خدا در دلها معلوم است، ولى چگونه بندگان را نزد خدا محبوب مى گردانند؟ فرمودند آنان را فرمان مى دهند به آنچه خدا دوست مى دارد و باز مى دارند از آنچه خدا دوست نمى دارد، پس اگر آنان را اطاعت كنند، خداوند دوستشان مى دارد. "مشكاةالأنوار، ص 136 "
1 دیدگاه · لینک
2
siavash
siavash
( تفاوت فکر و پول ) تفاوت سکه و ايده در اين است که اگر من يک سکه و شما نيز يک سکه داشته باشيد و سکه هايمان را با هم جابجا کنيم، باز هر کدام از ما يک سکه خواهيم داشت. اما اگر شما يک ايده و من يک ايده داشته باشم و آنها را با هم مبادله کنيم، هر کدام داراي دو ايده خواهيم بود. جهان و محيط اطرافمان مدام در حال تغيير است. بيشتر از توجه به سكه هاي ديگران، به ايده ها و افكارشان توجه كن ‎
1
گل خانوم
گل خانوم
. خدای من، برگهای زرد دلم هر روز در پاییز نگاهت بر زمین می ریزد. دلم تکه جواهری داشت، به رنگ باران، بی رنگ، زلال، گم شده یارب. . خدایا ! ضعیفم و اقرار می کنم به ضعفم، فقیرم  و اقرار می کنم به فقرم. . تو عزت می بخشی بر من، تو شکوه می دهی بر دل تنهایم، ولی من لایق این همه خوبی تو نیستم، لیاقت من مرگ هست و بس. . الهی ! تو را آرزو می کنم و هر بار سر افکنده از بدیهایم باز می گردم باز می گردم و  وقتی به خلوت تنهایم می رسم باز دلم به سوی تو پر می کشد. . من لایق این دل نیستم. . خاک وجودم را از من بگیر، تن خاکیم را بر زمین زن، دل بی کسم را تنها نگذار ای مهربان. . امروز نسیم پاییزی بر سینه ام می وزد  و برگهای تنهایم را بر زمین می ریزد . . دلتنگیم را با پاییز قسمت خواهم کرد، با برگهای زرد، با نسیم سوزناک، ابرها را دوباره خواهم بوسید، در خیال کودکانه ام، با نوازشی گیسوی ماه را به زمین خواهم رساند، دلم را با آغوش بهار آشتی خواهم داد،در پاییزی خنک تا ترانه ای دوباره، و تا خنده ای از ته دل، چون درختی خواهم ایستاد در مقابل همه تنهاییم.
1 دیدگاه · لینک
عبدالحسین
عبدالحسین
ناظر ارشد
{-35-}
44034333754039979760.jpg
1
لیست دوستان این کاربر خصوصی است

آخرین بازدیدکنندگان

تبلیغات