فریاد میزند : *...* ننـــــہ بـבפֿــــواهــــــــــ★ـــــــمـــــــــ★ـــ
5292.75

مشخصات

موارد دیگر
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
13 پست
23 دنبال کننده
7 دنبال شده
کاربر حرفه ای
زن
1381/02/01
اسلام
ايران - آذربايجان غربي
1394/12/27
1395/05/19
127 بازدید

آخرین آنلاین ها

دعوت شدگان توسط این کاربر
تا کنون 0 کاربر توسط
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
به شبکه فیس پلاک دعوت شده اند.
راه های دعوت :
ارسال دعوتنامه پیشنهاد با لینک شخصی

تبلیغات

❤‿❤آلـــــوچــــــه❤‿❤
❤‿❤آلـــــوچــــــه❤‿❤
تاجیا داغ کردن واجبــــــــ♥♥♥ ☜خ‍ــــودم♠️آس☞ ☜رفیق‍ــــام★خاص☞ ☜دن‍ـیا♣️واس ماس☞ ☜ای‍ــن ح‍ـــرف تاجیا بہ ڪل دنیاس☞ ☜بسوزه اونےڪہ مارو نخ‍ــــواس☞ ☜پرچممون♠️ب‍ــــالاس☞ ☜چون تیممون★از به‍تریناس☞ ☜حسرتہ خیلیا♣️بودن درڪنار ماس☞ ☜ت‍ــــو قلبمون دوتا ستاره آسیاس☞ ☜همین ستاره♠️حسرتہ ڪـل قرمزاس☞ ☜اسطورمون♣️ ناصرخان,سرورخیلی هاس☞ ☜آقاےگلمون♠️آرش برهانیاس☞ ☜فرهادمجیدیمون قاتل لنگیاس☞ ☜موشڪمون★آقا امید ار پی جی هاس☞ ☜تیڪَمون♠️لنگہ رفت وبرگشتیاس☞ ☜تیمہ فعلیمونم♣️س‍ــرور لنگیاس☞ ☜جاے آرش ومیثم وسجادشهباززاده هاس☞ ☜اینایی ڪہ گفتم حسرت ڪل لنگیاس☞ ☜حسرتہ خیلیا♠️ستاره تو جام آسیاس☞ ☜ولے افتخارشون♣️بردن تیمہ بحرینیاس☞ ☜اسطورشون♠️ علی کریمی,اسطوره تراکتوریاس☞ ☜میگن تیمشون♣️بهترین آسیاس☞ ☜ولے همون آسیا الان حسرت لنگیاس☞ ☜افسوسشون★گرفتن دوتاستاره آسیاس☞ ☜یا گل زدن بہ ما تاجیاس ☞
968c1313c7adfdb86d910f157983b72c-425.jpg
1 دیدگاه · لینک
2
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
تو پارکــــ بود با دوستاشـــ.ـ ... بــه اطرافــــ نگــــــا کـــــرد .... نگاشــــــ از یــه چیزے رد شــــد .... ولے سریعـــ برگشتــــ ... یــه پســـــر خوشتیپــــــ بــود با یــه دختــــــر... دستــــ دختــــر بــود رو شــــونه پســـر... دستـــ پســـر بــود رو کــــمر دختـــر... یـه قدمــ رفتـــ عقبــ با چشــمـ پر شـــده از اشکــــ... هیشــکے نفهمیــــد... قدمـ دومـ... اشکاشـــ ریختـــ... قدمـ سومـ... دوستاشـــ مے پرسنــ چیشــدهـ.... قدمـ چهارمـ... از جوبـــ رد شـــد... قدمـ پنجمـ... صداے ماشینـــ از پشتـــ میومــــد... قدمـ ششمـ... نگاه پــــسر افتاد بهشـــ... قدمـ هفتمـ...دستــ پــسر از رو کمـــر دختـــر افتـاد... قدمـ هشتمـ...پســر دویـد طرفشــــ... قدمـ نهمـ... صداے مواظبــ باشـــ پـــسر... و قدمـ دهمـ ...یـه چیزے خـــورد به دختـــر... یه ملق رو هوا..... ســـر خـــورده به جدول ....صداے هـــوار دوستاشـــ ... صداے غلطــ کـــدماے پســر... صداے امبولانســـ... نور مهتابے... صداے چــرخـــ :(
4 دیدگاه · لینک
1
❤‿❤آلـــــوچــــــه❤‿❤
❤‿❤آلـــــوچــــــه❤‿❤
. . ⇦ بـــــہ بعضیـــــا بایـد بگـی⇨ √√ خـــــودت بـــــہ انـــــدازه کـافـی√√ ⇦ بـــــو ⇦ گــــــــــہ⇦ میـــــدے⇨ ⇦ دیـگہ عـــــن بـــــازے درنیـــــار
1
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
☞✘[مَــــن] مَلکمـ ☞✘مَلکـــــــــــه ے .خودمـــ ☞✘ ☞✘مَلکــــــــــه ے ذهنــــــــــم و افـکــــــارم ☞✘ ☞✘مَلکــــــــــــــه ے روحمــــ ☞✘ ☞✘مَلکـــــــــــــــــــه ے جسمــم ☞✘ ☞✘کـَســـــِی حـَـق وارد شـدن بــه ذهــنم رو نَـدارہ☞✘. ☞✘کســـــِی حــق وارد شُـدن بــہ اَفــکارمو نــدارہ ☞✘ ☞✘کســـــِی حق لَکـــه دار کـردن روحــمو نـَـدارہ ☞ـ☞✘✘ ☞✘کســــــِی حــق دَســت درازیــی به جِســمم رو نــَدارہ ☞✘ ☞✘چون [مـَــن] میــگم ☞✘ ☞✘ چــون [مــــَـن] مَلــکــــــــــــــه ام ☞✘ ☞✘نشــانـہ میگیــــــرم غــرور کَــســــی را کــــه درمــقابلمــ بایــستــد☞✘
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
مَنو میندآزی تو گله گُرگآ وَلی مَن بَرمیگَردَم بآ رَهبَری اونآ ... هه {-7-}
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
↞ ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ ↠ ♘ ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ ♘ ✘ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ✘ ↜ ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ ↝
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
قـــابِلِ تَـــوَجُــــهِ اونایـی کِه... ⇲ با ≠مـَــــــــنْ≠ حـــال نِمیکُنَنْ... مَنْ ایــنْ پُــــست و دارَم بــــــا... ₪اَنــــگُــــشتِ وَسَطَــــــــمْ₪ تــایپْ میکُنَم✘✘ هِـــــــhehـــــه
اتتتررررییییسسسساااا.jpg
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
اســـمت تـو دهــنا میــچـرخه؟؟...نگران نباش..... تُٰــــفَـم تـــو دهـــنـا میــچـرخه آخــــرش میـــندازنـــش دور جـــو نگـــیرتت!!
1 دیدگاه · لینک
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
شــــآیــَכ... بعضـــــــــــــے פּقـــتــا رآهـــ رפּ {عَـפּضـے} بــِرَҐ פּلـے هــــــــــــــــــیچـפּقت بـــا یــﮧ{عَـפּضے} رآه نمیرҐ
4 دیدگاه · لینک
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
اسـیــٓٓـٰٓـٓـٓده تـنـمــٓٓـٰٓـٓـٓؤݩ سـٓٓـٰٓـیٓـٓــگـٓٓـٰٓـٓـٓـا رو لـبـمــٓٓـٰٓـٓـٓـؤݩ هـمـٓٓـٰٓـٓـٓہ چـٓٓـٰٓـٓـٓے بـٓٓـٰٓـٓـٓہ چـپـمــٓٓـٰٓـٓـٓـؤݩ تـڪـیـمــٓٓـٰٓـٓـٓ تـٓٓـٰٓـٓـٓؤے شـهـٓٓـٰٓـٓـٓرمـٓٓـٰٓـون
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
مـــــــــرد باش✧⇣✘ ☜▧مــــــــرد که باشے▧☞ ◆†◆جــــــــــلوے آینه با مرد طرفے◆†◆ ⇜◐نه با یه عـــــوضے◐⇝
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
☜اَخــلاقَـم اینطــوریــه☞✊ ✔ تــا جایــی بـاهـات راه مــیام ✔ ✔کــِه بــاهـام روراســت بــاشـی✔ ✔اَگه نـَباشــی اِدامــِه مـَسیـرو✔ ✔اَز روت رَد مــیـشَـم…..✔ ⇜شــــَــک نـــکن
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
◀مَــــــن ♟ مُهــره ♟نیــــستَم که هَرچــــی گُفتَــن بِگَــم چَـــــشــــم♚ ◀مَـــــن ⚅ تـــاســـَــم ⚅ که هَـرچــــی گُفتَــم بِگَــن چَـــشـــــم♞ اینجـــــوریـــاس…✌
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
☜ اگہ نِمیــتونے مَنـو تو “بَدتَریــن” شَرایِطَـــم تَحَمُــل کنـــے..✘ ☜ قَطعاً لـیاقَتِ مَنـو تو “بـِهـتَـریــن” شَرایطم نداری✘
3f41_اتتتتررررررررررررررررررررییییییییییییسسسسسسسااااااااا_beautune_20160315.jpg
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
▂▃▄αтяiѕα ᓄـلـــــڪـہ▂▃▄
ببیـــن عـــزیـــزم.. ٰگــنده ی گنـــده هم ک باشی تـــازه میشی ٰبــادیــگاردِ مـــن… . . . عقـــب وایســـا…
e7f_p.jpg

آخرین بازدیدکنندگان

تبلیغات